Pastorační rada


Pastorační rada je poradní sbor faráře ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti.

Smyslem pastorační rady je přijetí spoluzodpovědnosti za život naší farnosti a aktivní práce v jejím vývoji a poslání. 

Jejím hlavním úkolem by mělo být dávat podněty a angažovat se v tom, co souvisí s pastorací – to znamená pořádání různých akcí ve farnosti a pro farnost, záležitosti ohledně přípravy bohoslužeb či zajišťování vzdělávací či sociální činnosti ve farnosti.

Pastorační rada by měla být určitou spojnicí mezi farářem a farníky. Kdokoliv z farníků může oslovit někoho z jejích členů se svými návrhy či připomínkami.Zápisy z Pastoračních rad:

Pastorační rada - 11. 11. 2018

Přítomni: A. Kallabová, J. Petrů, M. Vichrová, J. Halámková, o. Josef, o. Martin, P. Kyncl, J. Šebek, J. Taraba, M. Klaška, P. Záruba

Omluveni: sestra Hedvika, K. Kallab

1. Zhodnocení uplynulých akcí

Farní den na Vranově – letos se zúčastnil menší počet lidí než v předchozích letech. Zmínil se také fakt, že skutečných poutníků ubývá (více se přepravujeme auty). V rámci diskuse se mluvilo o nutnosti důležité farní akce v ohláškách zmiňovat více nedělí za sebou, a také jak vyřešit dostupnost místa pro starší generaci.  
Návrh: změnit formu farního dne - připravit opravdu pěší pouť zakončenou mší sv. v poutním místě a farní den udělat na dostupnějším místě.
Farní odpoledne na BiGy – od farníků kladné ohlasy: lidé mohli libovolně přijít/odejít, dostupnost místa byla opravdu pro širokou skupinu lidí (starší lidé, lidé bez aut, lidé hůře pohybliví, kamarádi farníků „ze čtvrti“ atd.). Padl návrh pojmout Farní den podobným způsobem. Řešily se možnosti průběhu/formy akce: zahájit mší sv. v 11:00 a potom zajistit občerstvení a další program nebo to ponechat stejně jako letos (tedy odpoledne), ale požádat farníky, aby přispěli nějakým drobným občerstvením – tak, aby vše nestálo na pár lidech (díky patří Kubíčkovým za výborné jídlo, M. Klaškovi za celkovou organizaci). Program pro děti by opět zajistila mládež z farnosti.
Závěr diskuse: Příští rok bychom nabídli farní pěší pouť na vybrané poutní místo (Křtiny, Tuřany,….) a farní den/odpoledne na BiGy, které bude 16. června.
      Jarmark – letos byl předvečer Jarmarku obohacen o přednášku a večer chval. Ohlasy kladné, ale vzhledem k nízké účasti (na vině mohl být velký         déšť) je třeba zvážit, zda příští rok opět zorganizovat.


2. Plán farních akcí na rok 2019

Byl upraven termín některých akcí a zmínily se další aktivity:
Slavonice – J. Šebek nebude moct příští rok organizovat „Invazi do Slavonic“ – dotaz, zda by někdo nebyl ochotný zajistit? J. Halámková navrhuje, aby jela o. Janů pomoci mládež (páteční spolčo) spolu s o. Josefem.
Průvod ke kříži na ulici Krondlova – M. Vichrová připomněla tradici pobožnosti u kříže na Krondlově ulici, která se konala vždy v neděli po slavnosti sv. Václava. o. Josef souhlasí – pobožnost bude 29. 9. 2019 po mši svaté v 9:00.
24 hodin pro Pána – M. Klaška navrhuje, aby byla v naší farnosti možnost 24 hodin modliteb. Ano, uskuteční se v rámci postní duchovní obnovy 29. – 30. 3. 2019.
Roráty – od pondělí do soboty v 6:30 (kromě střed a 8.12.); snídaně budou ve čtvrtky!

3. Křížová cesta

O. Josef navrhuje, zda bychom zkusili projít i jinou venkovní křížovou cestu (pro starší je ta Chudčická fyzicky náročná). Obecně změna ano, ale je nutné zvážit vzdálenost od Brna (Černá hora je již daleko). Závěr: tentokrát zkusíme křížovou cestu v Lelekovicích (7.4.2019).
Padl návrh, zda by farnost podpořila (nejen finančně) postavení Křížové cesty ve Wilsonově lese? Návrh byl přijat kladně, ale bude nutné zjistit, zda je to vůbec možné,  a podmínky této aktivity.

4. Přednášky

 1. 12. 2018: Pavel Jílek – Děti a svět online (bezpečnost a úskalí internetu), přednáška bude cílena především pro rodiče.
 2. 1. 2019: zajistí o. Martin Holík – „Fake news“ (jak poznat pravdivé a nepravdivé zprávy, jak správně třídit informace).

Budeme rádi za podněty na témata přednášek nebo výběr přednášejícího.

5. Pořad bohoslužeb, když slavnost padne na sobotu

Odsouhlasené byly bohoslužby v 7:00 a 18:00.

6. Jak pomoci novým farníkům zapojit se do farnosti?

O. Josef znovu osloví farníky s prosbou o výpomoc s úklidem. Skupiny se stále mohou rozšiřovat a stávající dobrovolníci uvítají další pomocníky.
Bylo by dobré, kdybychom ve farnosti dokázali být vnímaví ke svému okolí a „nové tváře“ uměli oslovit/pozvat např. do farní kavárny, na fotbalové utkání,… Případně je pozdravit, prohodit s nimi pár slov…
Nové členy mezi s sebou rádi přivítají i sbory, ministranti, mládež v pátečním spolču, ...

7. Výročí posvěcení kostela - 5. 5. 2019

Diskutovalo se, zda budeme toto výročí nějak více slavit. Vzhledem k tomu, že datum vychází na „květnové“ svátky, domluvilo se, že by mohl při mši sv. v 9:00 zpívat chrámový sbor a na závěr bohoslužby bychom se společně pomodlili za farnost.

8. Ostatní

 1. Křest - diskuse ke slavení svátosti křtu při mši sv. – více farníkům přijde málo důstojné, že lid při obřadu sedí a kněz přechází při jednotlivých částech obřadu od ambonu k rodičům (lépe s mikrofonem u dítěte).
 2. Fotogalerie na stránkách farnosti – prosba, aby fotogalerie na www stránkách farnosti nebyla přístupná úplně komukoliv (zabezpečit heslem - farníci jej najdou na nástěnce v kostele).

Pastorační rada - 15. 4. 2018

Přítomni: A. Kallabová, M. Vichrová, sestra Hedvika, J. Halámková, o. Josef, o. Martin, P. Kyncl, J. Šebek, K. Kallab, P. Záruba, J. Taraba, M. Klaška

Omluveni: J. Petrů

 

 1. Velikonoce – zhodnocení

 

Velký pátek – kladné ohlasy na možnost uctívat kříž po obřadech v tichu a soukromí. Pro příště zachovat.

Bílá sobota – čas i atmosféra byly hodnoceny kladně.

Velikonoční pondělí – 1 ranní mše sv. je dostačující (naopak pozitivně bylo vnímáno, že se setkali lidé různého věku a mohli ji prožít společně)

 

 1. Duchovní obnova

 

Postní duchovní obnova, kterou letos vedl o. Kabrda, měla hojnou účast farníků. Abychom se měli možnost na důležité svátky připravit, bude v naší farnosti duchovní obnova před Velikonocemi i Vánocemi.

Duchovní obnova před Velikonocemi: v pátek a sobotu před 4. nedělí postní.

Duchovní obnova před Vánocem: v pátek a sobotu před 1. nedělí adventní (letos tedy 30.11.-1. 12. 2018)

Návrhy na možné exercitátory: Marcel Javora, Jiří Kaňa, …

 

 1. 80 let farnosti

 

Diskutovalo se o možnostech uspořádat setkání farnosti otevřené nejen lidem z farnosti, ale i obyvatelům Masarykovy čtvrti.

Problém je ale s venkovním prostorem, kde to uspořádat. Diskutovalo se o těchto variantách:

- školní hřiště CMcZŠ (není možné se tam pohybovat s jídlem a nápoji),

- areál BiGy,

- prostor vojenského areálu na Kraví hoře,

- park Kraví Hora - „grill point“ u Planetária.

Žádné z těchto míst se zatím neukázalo jako ideální a splňující potřebné požadavky (místo blízko kostela, otevřený prostor – ne uzavřený areál, blízkost krytých prostor v případě deštivého počasí….).

Takže akce tohoto typu zatím nebude realizována.

Zazněl také návrh, že v případě najití vhodného prostoru by se mohla farní pouť na Vranov „přesunout“ blíže a tím by byla dostupná i lidem, kteří se na Vranov hůře dostávají.

Letos ale bude ještě na Vranově (10. 6. 2018).

 

Výročí založení farnosti tedy oslavíme v neděli 2. 9. 2018 dopoledne mší sv. a Jarmarkem, odpoledne bude tradiční požehnání a přednáška prof. Osolsobě o sv. Augustinu. Ke zhlédnutí budou také fotografie - průřez historií farnosti. Pokud potvrdí účast na Jarmarku o. Tomáš Mlýnek, budou mít zájemci navíc možnost v sobotu odpoledne přijít na jeho přednášku o misích vojenského kaplana a večer se ztišit při adoraci/večeru chval.

 

 1. Přednášky pro farníky

 

Návrhy přednášek:

Zdeněk Jančařík – kniha Plátno z Turína; Bílý kruh bezpečí – trestná činnost páchaná na seniorech a její prevence; historie Brna (A. Homola); pro mládež - M. Orko Vácha, Libor Všetula (moderní technologie); pro rodiny s dětmi (např. předávání víry v rodině) – J. Špilar, J. Kaňa, A. Opatrný; liturgie…

Další návrhy jsou vítány.

 1. Josef domluví přednášejícího, ale bylo by dobré, kdyby někdo z řad farníků si vzal na starosti organizaci přednášek (plakátek, otevření/zavření kostela, poděkování přednášejícímu, …).

Dále se mluvilo o důležitosti/potřebě prohlubování vědomostí pro farníky – tj. katecheze pro dospělé. Cyklus katechezí připraví o. Josef od září vždy ve středu po mši sv. (přibližně na 20-30 minut).

 

 1. Katecheze pro děti, obětní průvod dětí

 

Diskutovalo se o návrhu posunout nedělní katecheze dětí mimo bohoslužbu.

Návrh byl zamítnut, protože zpětná vazba od rodičů dětí je pozitivní a téma bylo uzavřeno s tím, že:

 • dětem je při katechezi adekvátně věku a jejich schopnostem vnímání přednesena hlavní myšlenka nedělního evangelia
 • rodiče si mohou v klidu vyslechnout kázání
 • mše sv. v 9 hodin je primárně pro rodiny s dětmi a měli bychom být ochotni přijímat nové výchovné principy, než na jaké jsme byli zvyklí z našich dětských let nebo od starší generace (veselé spokojené dítě je lepší než znuděné)
 • katecheze naopak rodičům nabízí pomoc předávat víru nejmladším dětem nenásilně a s radostí. Je už jen na rodičích zda dokáží s dětmi dále mluvit o tom, co viděly/slyšely na katechezi.

 

Obětní průvod – tato otázka byla diskutována jak z hlediska dětí, tak z hlediska liturgie a důstojnosti. Většinově se shodlo, že bude vhodné, když:

 • obětní dary ponesou děti přiměřeně věku - předejdeme nehodám jako rozsypání hostií atd.
 • děti vyčkají, až jim dary starší holky předají – neměly by si je brát samy
 • obětní průvod je součást liturgie a není třeba, aby děti přinášely jednotlivě různé drobnosti navíc; pak se totiž více soustředí na předmět, který nesou, než na požehnání, které od kněze přijímají. Samotný fakt, že mohou být součástí průvodu s dary a kněz je odmění křížkem (požehnáním) je pro děti odměna.

 

Na základě diskuse o katechezích a obětním průvodu se též rozvinula diskuse o tom, že po mši sv. zůstává nepořádek (obzvláště v kapli PM). Je především na nás farnících a na rodičích dětí, abychom se snažili vést (nejen) děti k tomu, že po odchodu z kaple/kostela budou uklizené knihy/kancionály, hračky, židle …

 

 1. Komentovaná bohoslužba

 

Návrh byl přijat kladně. Komentář k jednotlivým částem nebo úkonům při bohoslužbě může lidem pomoci k lepšímu pochopení a prožívání mše svaté. Proto by jednou za rok byla ve všední den komentovaná bohoslužba. Je třeba počítat s tím, že tato mše sv. bude trvat déle (cca 1 hod). Připraví o. Josef.

 

 1. Nedostatek mužů/chlapců ve farních sborech a optimalizace spolupráce našich sborů

 

V současné době je znát nedostatek mužů, kteří by zpívali ve sboru nebo i sólově. Nejvíce se projeví ve chvíli, kdy např. při liturgii potřebujeme muže různých hlasových skupin (pašije, žalmy). Nelze vyřešit nárazově, je ale možné mladé muže podporovat ve zpěvu od malička v rodinách, společenstvích nebo v účasti v některém farním sboru (pozvat je mezi sebe osobně).

Bylo by také optimální, pokud by jednotlivé farní sbory spolu dokázaly spolupracovat a vzájemně si vypomoci. Zde se ale naráží na problém spojený s růzností repertoáru, věkových skupin, …

 

 1. Zapojení dobrovolníků do farnosti

O. Josef bude v ohláškách informovat o připravovaných akcích farnosti. Pokud si to organizace akce vyžádá, vyzve farníky o pomoc. Je to jeden ze způsobů, jak se mohou „noví“ farníci, v případě jejich zájmu, zapojit do činnosti farnosti. Dál je dobré se snažit oslovit lidi osobně.

 

Další setkání Pastorační rady bude v září 2018. Datum bude předem upřesněno.

Pastorační rada - 25. 2. 2018

Přítomni:  o. Josef, o. Martin, M. Klaška, M. Vichrová, P. Kyncl, J. Petrů, sestra Hedvika, P. Záruba, J. Halámková, J. Šebek, K. Kallab, J. Taraba

Omluveni: A. Kallabová

Na začátku setkání se členové rady vzájemně krátce představili a o. Josef znovu vysvětlil, jaké jsou jeho důvody k založení pastorační rady:

- je velmi náročné v důležitých věcech rozhodovat sám, a proto považuje za důležité znát různé pohledy lidí z farnosti

- považuje za důležitou zpětnou vazbu farníků na jednotlivé aktivity ve farnosti; farnost je velmi různorodá a mnohdy se zpětná vazba k faráři nedostane

Rád by s pomocí rady dosáhl ve farnosti prohloubení vztahu k Bohu a utvoření dobrého společenství.

Program:

 1. Velikonoční třídenní
 2. a) časy bohoslužeb - jednomyslně se odsouhlasily obřady na Zelený čtvrtek v 18:00, Velký pátek v 15:00. Ohledně velikonoční vigilie byla diskuse, zda je pro farníky přijatelnější začátek ve 20:00 nebo 21:00. Názory se dost různily - v rámci diskuse se zvažovali časy z pohledu starších lidí, rodin s dětmi, ale i mládeže a vnímání celkové atmosféry obřadů.

Rada se shodla na začátku obřadů ve 20:30.

 1. b) počet čtení při velikonoční vigilii - většina členů (7:4) se vyjádřila pro zachování stávající zvyklosti, tj. 7 starozákonních čtení.
 2. c) forma uctívání kříže na Velký pátek - o. Josef upozornil, že na Velký pátek zaznamenal největší návštěvnost při liturgii za celý rok. Dosud bylo zvykem, že uctít kříž mohl každý farník pokleknutím při obřadu. Tento akt ale zabere asi 25-30 minut (tím je celková délka obřadu 1:45 hod) a mnozí by rádi setrvali uctíváním kříže delší dobu, ale fronta jim to nedovolí, proto o. Josef navrhuje, aby při samotném obřadu uctili kříž pouze kněží a ministranti a pro farníky byla možnost uctít kříž osobně až po skončení obřadu (k dispozici by bylo více míst k uctívání). K jednoznačnému názoru se nedospělo (6:5 pro kratší verzi) - o. Josef se přiklání spíše ke kratší variantě, ale ještě to rozváží a nejpozději o Květné neděli oznámí, jakou formu bude letošní velkopáteční obřad mít.
 3. Velikonoční pondělí - pro výrazně nižší účast farníků tento den na mších, navrhuje o. Josef mši sv. pouze jednu a to v 8:00. Jednomyslně schváleno.
 4. Přednášky ve farnosti - již zde v minulých letech bylo, je na zvážení zda "tradici" obnovit a jakou formou (jak často, jaká témata, eventuelně kdo se ujme organizace).

Dle pastorační rady by bylo dobré:

 • přednášky v období listopad - březen (max. duben),
 • 1*měsíčně,
 • zvát takové hosty, kteří osloví různé skupiny lidí ve farnosti (např. mládež, starší lidé, manžele ....)

 

Pastorační rada připraví na příští setkání návrhy přednášek.

 

 1. Farní pěší výlet - o. Josef by rád zorganizoval výlet pro farníky. Termín 12. 5. 2018. Diskutovalo se ohledně délky trasy, spojení a vzdálenosti z Brna, programu atd. Rada se shodla, že výlet určitě ano, organizuje o. Josef.

 

 1. 80 let farnosti - výročí bude 1.9. 2018 (sobota před Jarmarkem). O. Josef požádal o návrhy/formu programu.

Návrhy:

 - fotodokumentace (nástěnka) - např. období vždy po 10 letech. Fotky již nějaké byly, o. Josef zjistí od Alice Kallabové, zda jsou fotky někde zachovány

- přednáška o sv. Augustinovi - po požehnání v neděli 2. 9. 2018

- pozvat lidi z Masarykovy čtvrti (akce podobná hodům) - problém jsou prostory, kde by se takové setkání mohlo uskutečnit, zde by musel být organizovaný program 

- akce pouze v rámci farnosti

- propojit oslavy farnosti se začátkem šk. roku

Probereme podrobněji na příští pastorační radě

 

 1. Akce na konec/začátek šk. roku (táborák/grilování ....)

Konec šk. roku: Vyvrcholení a zároveň ukončení školního roku bylo vždy organizované v rámci farní pouti na Vranov, což je dostačující.

Výhledově by bylo dobré zkusit najít prostory blíže kostelu, aby se mohlo zúčastnit více lidí.

Zahájení šk. roku: v letošním kalendářním roce asi ne – spíše se zaměřit na oslavu výročí. Problém jsou prostory (farní zahrada je příliš malá). Padl návrh prostor u BIGY (škola zde také pořádá své školní akce). Do příště zjistit, zda by to bylo možné.

 

 1. Farní kalendář - o. Josef by rád nabídl farníkům "farní kalendář", kde by byl přehled farních akcí a proměnlivých liturgických svátků v daném kalendářním roce. Schváleno a doplněny některé akce.

 

 1. Různé - návrhy dalších aktivit ve farnosti
 2. a) adorace pro manžele - již bylo, účast nebyla vždy vysoká, ale stále by zájem byl.
 3. Josef navrhl možnost katechezí pro farníky - nutné zvážit kdy a jak často by se mělo setkání konat. Obtížné hledání vyhovujícího termínu.

Také je na zvážení, zda nepřesunout čtvrteční adorace, které jsou přede mší sv., až po mši sv. (+ zachovat možnost sv. smíření) - bylo by lepší pro pracující?

 

 1. b) výhrady k nedělní katechezi a obětnímu průvodu

- je třeba řešit důstojnost a bezpečnost při přinášení obětních darů. Děti se při pokládání "darů" před oltář nechovají klidně. Je otázkou, zda je nutné, aby každé dítě muselo něco nést. V každém případě je dobré zajistit, aby dary děti nesly adekvátně věku (např. misku s hostiemi, konvičky atd.) a snažit se dary mezi dětmi prostřídat. Na závěr diskuse se shodlo, že je více než vhodné zajistit důstojnost obětního průvodu a vyřešit způsob položení darů před oltář.

- katecheze - výhrady k neúčasti dětí na celé mši svaté. Je nutné dětem nabízet tuto formu katecheze během mše sv.? O. Josef vysvětlil, jaké důvody ho vedly k zavedení katechezí a jakou má zpětnou vazbu od rodičů:

- možnost větší soustředěnosti lidí na kázání

- větší účast rodin s dětmi na nedělní mši

- děti samotné se na mši více těší

Také dále připomenul, že dle direktáře je možné, aby děti měly program po celou bohoslužbu slova na odděleném místě.

 

 1. Příští setkání pastorační rady bude 15. 4. 2018 v 18:45 na faře.