3.4. sobota 20:30 na úmysl dárce  
4.4. neděle 5:30 za farníky  
slavnost Zmrtvýchvstání Páně 7:00 za + Zdeňka Kepáka  
9:00 za + Marii Hanáčkovou  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
11:00 za uzdravení bratra Jaroslava Martin Holík
18:00 za dobrodince Martin Holík
5.4. pondělí  8:00 za Páju
 
6.4. úterý  18:00 za syna Miroslava
 
7.4. středa 18:00 na úmysl dárce  
 
8.4. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 za + paní Kamilu  
9.4. pátek   7:00 za + rodiče Ryšavé a Sedláčkovy  
   
10.4. sobota  7:00 za živou a + rodinu Kyselákovu  
  18:00 na poděkování za 60 a 70 let života  
11.4. neděle 7:00 za farníky  
2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství 9:00 za + Hedviku Sáblíkovou  
10:00 příprava na 1. sv. přijímání  
11:00 za + Irenu Kafkovu a její rodinu Martin Holík
12:00 křest: Florián Špaček  
18:00 na poděkování Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Na Boží hod velikonoční se uskuteční při všech bohoslužbách žehnání pokrmů.
Případně si je můžete požehnat doma.
* V neděli je možné přijmout sv. přijímání v době od 15:00 do 17:00. Stačí zazvonit na faru.
* Na sobotu večer a nedělní bohoslužby je třeba se přihlásit. Vzhledem k omezeným počtům, prosím, abychom se na nedělních mších prostřídali. 
* Sbírka na Klarisky v Soběšicích vynesla 44.000 Kč. Klarisky všem dárcům děkují a budou se za ně modlit.
* V pátek budu navštěvovat nemocné.
* Nové číslo farního Zpravodaje si mužete vyzvednout vzadu v kostele. Díky všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.
* Tento týden slavíme velikonoční oktáv: kdo nemohl být na mši svaté v neděli, ať jde kterýkoliv všední den, protože každý den intenzivně slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání.