3.11. neděle 7:00 za kamarádku Terezku
31. neděle
v mezidobí
9:00 za rodinu Laudátovu a Marchovu Martin Holík
10:30 křest: Sára Kryštofová  
18:00 za farníky  
4.11. pondělí  7:00 za děti umírající při potratu
sv. Karel Boromejský
5.11. úterý  18:00 za + biskupy a kněze brněnské diecéze
 
6.11. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
  18:00 za + pí Vybíralovou a DvO  
  18:35 katecheze pro dospělé  
7.11. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 za + rodiče Šulákovy a + sourozence  
  18:45 adorace se zpěvy, slovem a tichem  
8.11. pátek   18:00 za dceru Kristýnu a její rodinu  
   
9.11. sobota  7:00 za rodinu Šťastných  
svátek Posvěcení Lateránské baziliky 11:00 křest: Eliáš Prokop Vavřina  
14:00 křest: Dominika a David Lhotští  
10.11. neděle 7:00 za Růženu Mičkovou
32. neděle
v mezidobí
9:00 za + manžele Kličkovy a rodinu  
11:30 křest: Jáchym Příkazský Jan Pacner
18:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Sbírka na nový oltář minulou neděli vynesla 39.865 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
* Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat do 8.11. při návštěvě hřbitova. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při modlitbu Otče náš a Vyznání víry. 
* Farní ples se bude konat v sobotu 23.11. od 18:00. Prodej lístků na ples bude probíhat 10. a 17.11. po ukončení mší  (9. a 18.). Organizátoři plesu by rádi poděkovali za již přinesené dary a jako obvykle prosí o další vhodné (hojné) dary do tomboly. Tyto je možné přinést po skončení bohoslužeb do sakristie nebo na farní kavárnu.
* Vyšlo nové číslo farního zpravodaje. Díky všem, kdo se podíleli na jeho přípravě.
* V listopadu a prosinci se uskuteční čtyří besedy o vzniku a vývoji Masarykovy čtvrti. První beseda se koná v pondělí 11.11. v 19:00 v jídelně ZŠ na náměstí Míru. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce vzadu v kostele.